Слабко структуровані предметні області

Системи підтримки прийняття рішень використовуються для управління об’єктами в слабко структурованих предметних областях. Ці предметні області мають наступні особливості:

Слабко структуровані предметні області

Об’єкти в слабко структурованих предметних областях унікальні. Для них системи управління створюються фактично один раз для вирішення реальних задач та перенесення їх на інші об’єкти потребує великих затрат чи просто неможливий.

В системах, що не створюються людиною, наприклад, екологічних, природних системах, а також суспільних і адміністративних системах відсутня ціль функціонування, яку можна формалізувати. Ціллю функціонування таких систем є їх роботоздатність в цілому, підтримка деяких параметрів в заданих межах, проте формалізувати таку ціль у вигляді деякого критерію, як правило, неможливо. Наприклад, в екологічній системі всі фактори, які впливають на її функціонування, настільки багато численні, а зв'язки між ними настільки складні й незрозумілі, що задати деяку функцію для описання цілі її функціонування, в принципі неможливо.

Через відсутність цілі функціонування, що можна формалізувати, не можливо побудувати функцію, оптимізація якої забезпечить найкращий режим функціонування об’єкта. Об’єктивної функції оптимізації не існує, можна вказати тільки окремі фактори, які можливо оптимізувати. Але оптимізувати кожен цей фактор окремо не можливо, оскільки вони тісно зв'язані між собою, і ці зв'язки при оптимізації будуть порушені. Це може привести до порушення процесу, що регулює або підтримує систему в стійкому стані відносно змінного навколишнього середовища, в якому ця система функціонує та, можливо, приведе до катастрофічних явищ та незворотних змін в системі.

Динамічність пов'язана з тим, що структура та функціонування об’єкта змінюється з часом, тобто об’єкт еволюціонує. Управління такими системами повинно бути адаптивним, здатним змінюватися при змінюванні об’єкта.

Неповнота опису пов'язана з неточністю, неповнотою, невизначеністю та недостовірністю даних, що описують об’єкт.

Об’єктами управління можуть бути люди, які мають свободу волі. Передбачити поведінку людини, як об’єкта управління чи елемента системи часто буває неможливо. Людина діє в системі, враховуючи свої особисті, цілі та інтереси. Тому при моделюванні об’єкта управління поведінку людей важко враховувати.

Приклади слабко структурованих предметних областей:

        та інші.