Системи підтримки прийняття рішень

Діяльність будь-якого керівника повсякденно пов'язана з необхідністю прийняття рішень.

Прийняття рішення є особливий вид діяльності, який полягає у формуванні варіантів рішення (альтернатив) з наступною оцінкою їх відносної ефективності і розподілом згідно з цим  ресурсів між варіантами. Більш простими типами рішень є прийняття чи відхилення альтернативи, вибір найкращої альтернативи, ранжування альтернатив.

Для прийняття комплексних рішень часто треба враховувати числені (десятки і сотні) взаємопов`язані фактори, які складним чином взаємодіють між собою. Задля забезпечення високого професійного рівня рішень, необхідна інтеграція знань багатьох спеціалістів-експертів. Але людина, через психо-фізіологічні обмеження, спроможна одночасно оперувати максимум 7-9 об’єктами. Для подолання цього обмеження застосовують системи підтримки прийняття рішень (СППР).

Функціональна схема СППР:

DSS Functional Scheme

СППР застосовуются в слабко структурованих предметних областях.

За функціональними можливостями та областями використання можна виділити СППР трьох класів.

СППР першого класу  є системи індивідуального користування, бази знань яких формуються безпосереднім користувачем. В них використовуються багатокритеріальне оцінювання альтернатив. Вони призначені для використання державними службовцями середнього рангу.

СППР другого класу  є системи індивідуального користування, що адаптуються до досвіду користувача. Вони призначені для підтримки рішень у ситуаціях, що часто зустрічаються (вибір суб’єкта кредитування, вибір виконавця роботи, призначення на посаду і т.д.) Такі системи також використовують оцінювання альтернатив за декількома критеріями і  забезпечують підтримку рішення у наявній ситуації на основі результатів практичного використання результатів, які прийнято у минулому.

СППР третього класу  можуть використовуватись навіть тоді, коли СППР перших двох типів не можна застосувати через відсутність єдиних критеріїв для оцінки кожної альтернативи.  Вони мають найбільші функціональні можливості, призначені для використання у органах державного управління вищого рівня (Адміністрація Президента, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, міністерства, обласні держадміністрації) та крупних бізнесових структурах.

Література: Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений // Наукова думка. - Киев. - 2002.